Parkering och ordningsregler för fordon

Parkeringsplatser och parkeringskort

 • Debitering för extra parkering sker i förskott månadsvis på hyresavin

 • Uppsägningstid för parkeringsplatserna är 1 månad

 • Besöksparkeringarna är till för gäster. Om behov finns för att hyra besökskort veckovis så kan man hyra det via sin P-Tjänst inloggning.

 • Parkeringsautomat finns på första infarten in till byn vid sophuset nära Längdhopparegången 9.

 • Lastbilar, husvagnar, släpkärror samt avställda fordon får inte ställas upp på parkeringsplatserna utan överenskommelse med styrelsen.

 • Alla har var sin numrerad p-plats som tillhör lägenheten. Medlem/hyresgäst behöver registrera sin bil på P-Tjänsts hemsida för att parkeringen ska gälla.

 • Extra p-platser tilldelas i mån av plats.

 • Elbilar kan laddas vid stolpen på parkeringen mitt emot vattentornet.

  • Effekten på laddaren är 3,7kW.

  • Bil registrerad på medlems/hyrestgästens p-plats får stå och ladda och betalar endast för laddning (3,80kr/kWh). Besökare betalar även för parkering.

  • QR kod på laddaren skannas för att starta och betala för laddning via mobilappen "Ladda din elbil" från Göteborgsenergi.

 • Digitala parkeringstillståndet uppdateras själv med bilens registreringsnummer av medlem eller hyresgäst.

  • Man kan registrera två bilar per tillstånd men endast en bil per tillstånd får stå på hela parkeringen

 • Parkeringstillstånd utan registreringsnummer eller en registrerad bil parkerad på fel p-plats kan medföra att ni blir bötfälld.

 • Parkeringstillståndet upphör när lägenheten överlåtas. Vid försäljning ska köparen kontakta styrelsen för nytt parkeringstillstånd.

Ordningsregler för fordon inom området Solvädersbyn

 • Parkering av fordon på gårdarna eller tomten är förbjudet.

 • Fordonstrafik på gårdarna är endast tillåten vid i och urlastning, så snart lastningen är färdig körs fordonet ut från gården.

  • Högst 20 minuter.

 • Fordonstrafik på gårdarna efter klockan 22:00 är förbjudet.

 • Tvättning av bilar inom Solvädersbyn är förbjudet.

  Parkeringskort gäller inte från och med januari 2023

 • Parkeringskortet måste sitta väl synligt i framrutan så att parkeringsbolaget kan se det.

 • Parkeringskort som inte är synligt eller helt eller delvis är täckt av andra lappar kan medföra att ni blir bötfälld.

 • Parkeringskortet tillhör lägenheten. Vid försäljning ska parkeringskortet överlåtas till köparen.


MAXHASTIGHET INOM OMRÅDET ÄR 30 KM

Digitalt parkeringstillstånd