Ordningsregler
för Bostadsrättsföreningen BRF Solvädersbyn

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

1. Om allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen. Kvällar och helger kontaktas SOS Alarm vid akut eller livshotande fara.

2. Om säkerhet

a) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

b) Var försiktig med eld.

c) Din lägenhet bör vara utrustad med brandvarnare. En på varje våningsplan.

d) Stäng av vattnet med huvudkranen när du reser bort. Detta är extra viktigt på vintern och i synnerhet om huset bara har underhållsvärme eller om det är beroende av en enstaka sårbar värmekälla (såsom t ex en luftvärmepump).

3. Om gemensamma kostnader

Var sparsam med el i föreningens gemensamma utrymmen. Kostnader för el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

4. Altaner och uteplatser

Altaner/uteplatser får inte användas för permanent förvaring av diverse saker som inte hör till normal altan/uteplatsmöblering.

För inglasning av altan/uteplats krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

5. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom området på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

6. Gårdar, lekplatser

Parkering förbjuden på gårdar och lekplatser

7. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

a) Föreningen har två typer av soprum. Ett för hushålls/matavfall samt ett för tidningspapper. Allt annat avfall bortforslas av de boende själva. Wellpapp och kartonger får inte slängas i tidningsrummen utan lämnas på närmaste återvinningscentral.

b) Sopkärl/inkast får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. För matavfall används särskild påse som tillhandahålls i soprummet eller i föreningslokalen. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet.

c) Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i soprummen. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.

8. Luftvärmepump, Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp luftvärmepump, parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasaden. För värmepump medges tillstånd om installationen uppfyller de krav styrelsen ställer, och som syftar till att säkerställa installationens kvalitet och att ingen granne störs av oljud.

9. Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller där barnen leker. Plocka upp djurets spillning.

10. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse av styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i trädgårdar och på gemensamma ytor.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid.

11. Andrahandsuthyrning

Föreningen tillåter enligt sina stadgar uthyrning i andra hand endast om särskilda beaktningsvärda skäl föreligger.

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år skall hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

12. Lägenhetsunderhåll, uteplats mm

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten.

Du ansvarar endast för underhåll av lägenhetens inre delar. Föreningen svarar för det yttre underhållet. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

Du svarar även för att trädgården runt huset och uteplatsen hålls i god ordning.

13. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd

t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa byggnationer i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbete.

Även om Din bostadsrätt är ett fristående hus med egen ingång och trädgård tillhör både huset och trädgården föreningen. Du har därför inte rätt att göra förändringar av husets yttre eller av trädgården utan att ha tillstånd av styrelsen. Förändringar av staket, trädäck och andra liknande fasta installationer kräver därför styrelsens samtycke. Du kan annars tvingas att på egen bekostnad ta bort det Du har byggt.

14. Bilkörning, parkering

Inom området får trafik bara förekomma i samband med i- och urlastning framför bostad samt till och från parkeringsplats. Parkering är i övrigt inte tillåten inom området. Respektera gästparkeringsplatserna och deras ändamål. Uppställning av lastbil, husvagn, båt och varaktigt avställda fordon är inte tillåten utan styrelsens tillstånd. Släpkärra får ställas upp endast under begränsad tid. Överskrider tiden några dagar krävs även att styrelsen gett sitt medgivande. Mopeder, motorcyklar och mindre släpkärror får ställas upp inom tomten endast om de står i en för ändamålet lämplig låst förrådsbyggnad.

Inom området gäller hastighetsbegränsning 30km/h. Se upp för lekande barn!

15. Om Du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Parkeringskortet tillhör lägenheten och ska lämnas över till ny medlem.

Gör gärna köparen uppmärksam på att våra regler finns på vår hemsida.


Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar och gällande lagstiftning.

Dessa ordningsregler gäller från den 2016-08-14