Integritetspolicy/GDPR

Information till medlem om behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal och beviljats medlemskap i bostadsrättsföreningen kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning. Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan komma att behandlas, såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och underlag för ombyggnation av bostadsrätten. Dessa sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, som längst tio år.

Uppgifter i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller tills att bostadsrätten övergår till annan medlem, och kommer därefter raderas eller avidentifieras. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som bostadsrättsföreningen är medlem i och företag som bostadsrättsföreningen samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.

Övriga personuppgifter

Föreningen följer Dataskyddsförordningen och annan gällande integritetslagstiftning. De personuppgifter som föreningen kan komma att behandla utöver de som föreningen måste föra enligt gällande lagstiftning är e-postadresser, telefonnummer, och registreringsnummer på bilen.

Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla relevant information till dig som medlem i föreningen. Uppgifterna kan också komma att användas för att den valberedning som eventuellt utsetts av stämman ska kunna fullgöra sin uppgift. Personuppgifterna kommer i möjligaste mån att uppdateras och kompletteras över tid för att vara korrekta. För de fall uppgifterna ändras var vänlig meddela styrelsen i föreningen. Personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt och kommer enbart vara åtkomliga för styrelsen.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Detta får du utan kostnad om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas ut. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Kontakta då styrelsen.

Du har rätt att skriftligen återkalla samtycke för övriga personuppgifter. Kontakta då styrelsen.

Informationen är framtagen av Bostadsrätterna, en medlems- och intresseorganisation för bostadsrättsföreningar.