Föreningsstämma

I enlighet med stadgarnas §12-23 skall styrelsen hålla föreningsstämma varje år. Stämman ska hållas tidigast den 1:a mars och senast den 30:e juni. På stämman behandlas de ärenden som föreskrivs av stadgarna, vilket bl.a. innefattar fastställande av årsredovisningen, val av styrelse, suppleanter, revisorer och valberedning samt behandlande av motioner från medlemmar.

Motioner inlämnade senast den 1 februari, eller det senare datum styrelsen ev bestämt kommer att behandlas på stämman. Även motioner inlämnade efter detta datum kan komma att tas med, med detta är ej garanterat. Efter att kallelse till stämman skickats ut kan varken medlemmar eller styrelse anmäla en ny motion till behandling.